САТ Хелт АД и нейни дъщерни дружества от групата SAT Health е специализирана организация

за набиране, обработка и анализ на данни, предоставяне на услуги по програми за съдействие на

пациентите (ПСП), медико-социални грижи и услуги по домовете (Home Care) и консултантски услуги и

решения за организации от фармацевтичната индустрия и сектор Здравеопазване. SAT Health отделя

особено внимание на това клиентите да бъдат удовлетворени от предлаганите услуги в дългосрочен

план.

Мисията ни е да бъдем надежден, сигурен, ефективен и отговорен партньор на нашите клиенти

като висококвалифицирано и професионално откликваме на техните потребности.

Стратегическа цел на групата SAT Health е увеличаване на клиентите и утвърждаване като

висококвалифициран партньор за предоставяне на Home Care медико-социални грижи и услуги за

проследяване на лекарствената безопасност като outsource услуга към ПРУ и подпомагане на пациенти с

редки заболявания чрез включването им в пациентската програма за съдействие, чрез непрекъснато

усъвършенстване на процесите, подобряване качеството на предлаганите услуги, осигуряване на

конфиденциалност, наличност и пълнота на информацията и поддържане непрекъснатост на бизнеса и

сигурността на информацията.

За постигането на поставените цели в групата SAT Health е изградена, внедрена и се поддържа

Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на международните стандарти EN ISO

9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013. Ръководството на SAT Health се ангажира да реализира следните

стратегически цели на компанията за гарантирането на сигурността на информацията и осигуряване на

качество:

a) поддържаме непрекъсната способност да предоставяме услуги, отговарящи на клиентските и

приложимите законови и регулаторни изисквания, като осигуряваме необходимите за това ресурси;

b) осъществяваме ефективен контрол за правилното приложение, поддържане и непрекъснато

усъвършенстване на внедрената ИСУ;

c) изграждане и поддържане на отношения с клиентите и партньорите, основаващи се на

доверие, коректност, лоялност и взаимна изгода;

d) поддържане на непрекъснат контакт с клиентите и усъвършенстване, разширяване и

подобряване на услугите, в съответствие с техните нужди и очаквания;

e) осигуряване на необходимите ресурси и условия за непрекъснато повишаване на

квалификацията на всички служители в групата SAT Health;

f) поддържане на добра репутация на компаниите от групата SAT Health, които винаги доставят

качествени решения и в срок.

g) осигуряваме информационната сигурност в дейността на компаниите от групата SAT Health,

като интегрираме ИСУ в бизнес процесите;

h) информираме клиентите и заинтересованите страни за изискванията на групата SAT Health по

отношение на сигурността на информацията;

i) запознаваме нашите партньори с изискванията на ИСУ и ги насърчаваме да ни съдействат

за адекватното й поддържане и усъвършенстване;

j) гарантираме конфиденциалността, цялостността и пълноценния достъп до всички

информационни активи и ресурси на групата SAT Health и тези, които са собственост на клиента или

други външни страни, чрез планиране, подбор, внедряване и поддържане на адекватни организационни

и технически мерки за защитата им, въз основа на системно извършван анализ на риска;

k) следим за нововъзникнали рискове и заплахи за бизнеса и информационната сигурност и

прилагаме адекватни механизми и контроли за управлението им;

l) ангажираме всички служители на групата SAT Health в процесите на поддържане и

усъвършенстване на внедрената ИСУ;

m) планираме и предприемаме подходящи действия за осигуряване на непрекъсваемост на

бизнеса, вкл. непрекъснатост на сигурността на информацията в групата SAT Health, чрез създаване,

поддържане и проверка на планове за действие при възникване на извънредни ситуации.

Политиката по управление и стратегическите цели по информационна сигурност и качество са

разгласени, осъзнати и се прилагат от всички служители на групата SAT Health. Те се преглеждат

ежегодно за адекватност на прегледа от ръководството.

Дата: 20.04.2021 г. Изпълнителен директор: Ал. Алексиев