САТ Хелт АД е специализирана организация за набиране, обработка и анализ на данни, предоставяне на услуги по: програми за съдействие на пациентите (ПСП), консултантски услуги и решения за организации от фармацевтичната индустрия и сектор "Здравеопазване". SAT Health отделя особено внимание на това клиентите да бъдат удовлетворени от предлаганите услуги в дългосрочен план.

Мисията ни е да бъдем надежден, сигурен, ефективен и отговорен партньор на нашите клиенти като висококвалифицирано и професионално откликваме на техните потребности.

Стратегическа цел на SAT Health е увеличаване на клиентите и утвърждаване като висококвалифициран партньор за предоставяне на услуги за проследяване на лекарствената безопасност като outsource услуга към ПРУ и подпомагане на пациенти с редки заболявания чрез включването им в пациентската програма за съдействие, чрез непрекъснато усъвършенстване на процесите, подобряване качеството на предлаганите услуги, осигуряване на конфиденциалност, наличност, пълнота и поверителност на информацията и личните данни и поддържане непрекъснатост на бизнеса и сигурността на информацията.

За постигането на поставените цели в SAT Health е изградена, внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2015,ISO/IEC 27001:2022 и ISO/IEC 27701:2019. Ръководството на SAT Health се ангажира да реализира следните стратегически цели  на компанията за гарантирането на поверителността и сигурността на информацията и осигуряване на качество:

a) поддържаме непрекъсната способност да предоставяме услуги, отговарящи на клиентските и приложимите законови и регулаторни изисквания, като осигуряваме необходимите за това ресурси;

b) осъществяваме ефективен контрол за правилното приложение, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на внедрената ИСУ;

c) изграждане и поддържане на отношения с клиентите и партньорите, основаващи се на доверие, коректност, лоялност и взаимна изгода;

d) поддържане на непрекъснат контакт с клиентите и усъвършенстване, разширяване и подобряване на услугите, в съответствие с техните нужди и очаквания;

e) осигуряване на необходимите ресурси и условия за непрекъснато повишаване на квалификацията на всички служители в SAT Health;

f) поддържане на добра репутация на компаниите от SAT Health, които винаги доставят качествени решения и в срок. 

g) осигуряваме поверителност и информационна сигурност в дейността на компаниите от SAT Health, като интегрираме ИСУ в бизнес процесите;

h) информираме клиентите и заинтересованите страни за изискванията на SAT Health по отношение на поверителността и сигурността на информацията;

i) запознаваме нашите партньори  с изискванията на ИСУ и ги насърчаваме  да ни съдействат  за адекватното й поддържане и усъвършенстване; 

j) гарантираме конфиденциалността, цялостността, поверителност и пълноценния достъп до всички информационни активи и ресурси на SAT Health и тези, които са собственост на клиента или други външни страни, чрез планиране, подбор, внедряване и поддържане на адекватни организационни и технически мерки за защитата им, въз основа на системно извършван анализ на риска;

k) поддържаме система за контрол при риск-базирано мислене и ефективно управление на риска, интегрирано във всички практики и процеси; проследяване и координиране на всички дейности при спазване на нормативните, регулаторните и договорни задължения за сигурността, поверителността, обработката и защитата на информацията и лични данните данни, с които SAT Health работи;

l) следим за нововъзникнали рискове и заплахи за бизнеса, поверителността и информационната сигурност и прилагаме адекватни механизми и контроли за управлението им;

m) ангажираме всички служители на SAT Health в процесите на поддържане и усъвършенстване на внедрената ИСУ;

n) планираме и предприемаме подходящи действия за осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса и на сигурността и поверителността на информацията в SAT Health, чрез създаване, поддържане и проверка на планове за действие при възникване на извънредни ситуации.

Политиката по управление и стратегическите цели са разгласени, осъзнати и се прилагат от всички служители на SAT Health. Те се преглеждат ежегодно за адекватност на прегледа от ръководството.


Дата: 10.05.2024 г.

Изпълнителен директор: Славчо Парушев