Bluebook

Bluebook е мощен уеб-базиран аналитичен инструмент, който комбинира богат набор от данни и метрики и ги превръща в „живи“ справки, за да отговорят максимално точно на специфичните нужди на Вашия бизнес.

Динамичните визуализации на пазарни данни насърчават Вашите бизнес решения и подпомагат ежедневните дейности и стратегически ходове.

Готови за използване „живи“ справки улесняват анализа на сложните пазарни данни, помагат Ви да се справяте с пазарните предизвикателства и да обслужвате специфичните нужди на всички звена във Вашата компания - висш мениджмънт, продажби, маркетинг и бизнес анализатори.

BlueBook обогатява публичните месечно публикувани данни на НЗОК с различни други набори от метрики и ги комбинира с исторически данни, за да предостави разбираеми и лесни за тълкуване справки.

Представяме Ви част от основните функции на BlueBook.

Market Overview (Преглед на пазара) сравнява представянето на компанията спрямо пазарната динамика за месец, тримесечие (QRT), година (YTD) или на MAT база и позволява лесно да проверите динамика на пазарните дялове, представяне (в опаковки и сума) на продукти и/или ATC категории на пазара.

Regional Overview (Преглед на региона) визуализира представянето на компанията по региони или медицински представители спрямо пазарната динамика.

Bluebook

BlueBook предлага множество персонализирани и готови за употреба справки за болничен или аптечен пазар, като изчислява пазарните дялове, растеж и динамика на различна времева база -  MAT, YoY, YTD. 

Данните от всички справки и графики могат да бъдат визуализирани и в табличен вид за по-детайлна обработка на информацията. За да отговорим на Вашите конкретни бизнес нужди, могат да бъдат създадени и добавени допълнителни персонализирани справки.  


Reference Price-check Tool

Онлайн инструмент за проверка на референтни цени, който спестява време и ресурси на фарма компаниите.


 • Лесно и бързо търсене на всеки продукт в референтния списък от държави за България (Румъния, Франция, Латвия, Гърция, Словакия, Литва, Италия, Словения, Испания, Белгия)
 • Цените на производител се обновяват ежедневно
 • Търсене по INN и/или име на продукт
 • Цените се публикуват в местна валута и евро
 • Следи промяната на цените във времето
 • Лесно експортиране на данните в таблица (съгласно изискванията)
Reference Price-check Tool

Pharma Market Forecast

Модулът дава достъп до прогнозни продажби на пазара на месечна база и на различни нива:

 • Корпорация/Производител и ПРУ
 • Бранд и Продукт
 • 3 бюджетни групи
 • Ниво молекула
 • Ниво ATC 3 

Прогнозните данни за продажби на пазара се визуализират в различни единици:

 • Нетни продажби в стойност
 • Опаковки
 • Пациенти на ниво продукт
Pharma Market Forecast

DP (Due Payments) Calculator

BlueBook модул, който позволява да правим сценарии за Q1, Q2, Q3, Q4 и изчисления за дължими плащания, базирани на динамиката на нетния пазар:

На база общ пазар, разделен на 3 бюджетни групи и на самостоятелни и несамостоятелни лекарствени подгрупи:

 • Прогнозирани нетни разходи
 • Прогнозиран положителен нетен растеж (PNG)
 • Прогнозирно превишение на бюджета
 • Прогнозен корекционен коефициент (CC)

Подробни изчисления на ниво ПРУ (разделен на 3 бюджетни групи и на самостоятелни и несамостоятелни лекарствени подгрупи)

 • Дължими плащания
 • Детайлни изчисления до ниво продукт
DP (Due Payments) Calculator

Budget Analysis

Бюджетният анализ е месечно актуализиран анализ на общия реимбурсиран пазар в България, като справката представя месечната динамика на бюджетните групи по НЗОК спрямо лимитите.

Тук лесно можете да намерите информация за еволюционения индекс (EI), корекционния коефициент и нетния положителен излишък. Еволюционният индекс (или относителният темп на растеж) се измерва спрямо растежа на пазара, за да покаже дали компанията расте по -бавно, по -бързо или наравно с пазара.

Budget Analysis

Segmentation and Targeting

Инструмент за сегментиране и таргетиране на медицински специалисти на база брой прегледани пациенти по диагноза.

 • Повишена ефективност на търговсия екип чрез преразпределяне на посещенията на медицински специалисти с висок потенциал
 • По-добро управление на търговския екип чрез ясно сегментиране и таргетиране
 • Независим и надежден източник на информация за потенциала на лекарската практика 
 • Подробно териториално разделение по градове и практики (групови и индивидуални)
Segmentation and Targeting

Mortality Tool

BlueBook модул, който откликва на необходимостта от систематизирани локални статистически данни в България за медицинските причини за смърт сред населението през годините.

Модулът предоставя данни на годишна база от 2010г., разделени по:

 • диагноза
 • пол
 • територия
 • болница
Mortality Tool

Newly Diagnosed Oncology Patients

Нов BlueBook модул за пациенти, новодиагностицирани с онкологично заболяване, който позволява:

 • проследяване броя на новодиагностицирани пациенти по диагноза и година
 • проследяване броя пациенти на лечение по диагноза и година
 • разделение по пол и регион
 • карта на новодиагностицираните случаи на 100.000 население
 • данни за периода от 2010г.
Newly Diagnosed Oncology Patients

HCPs by Specialty

BlueBook модул, предоставящ информация за броя медицински специалисти в България:

 • разделени по територия (28 региона) и специалност
 • брой медицински специалисти на 100.000 население
 • на база данни от НСИ
HCPs by Specialty

Clinical Paths

Модулът предоставя информация за броя случаи (пациенти) и разходи, регистрирани по: 

 • Клинична пътека - име и номер
 • Година
 • Болница
Clinical Paths

Product Switch Analysis

Уникален модул за проследяване на промените в терапията в конкретна индикация.

Анализът може да визуализира промените в назначената терапия на ниво бранд, молекула или ATC3 в конкретна индикация (ICD) и показва движението 12 месеца преди и 12 месеца след назначаването, като изчислява предхождаща терапия: наивни пациенти, без предхождаща терапия (naïve), с променена терапия (switch) и с временно спряна / прекъсната терапия (on hold). 

Анализът ни дава информация за предходна терапия на пациентите, продължителност на лечение и промяна в терапията след прекъсване, помага ни да разберем нивото на канибализация между собствените продукти и може да послужи като основа за разработване на стратегия, като дава информация за пазара за продължителен период от време.

Product Switch Analysis

Patient Tracker

Допълнителен модул с изключителни функции и визуализации на динамиката на продуктовия пазар и анализ на пациента – анализ на нови пациенти, задържане на пациенти с назначена терапия и придържане към нея. 

Процентът на задържане се изчислява на база колко пациенти продължават лечението всеки следващ месец. Проследява в процент или абсолютна стойност броя на пациентите, които продължават лечението след старта въз основа на началната дата и сегмента.


Patient Tracker

Oncology Treatment Landscape

Първият подробен анализ в България, базиран на местни данни от реално приложение за проследяване на терапевтичните линии и продължителността на лечение, като помага за по-добро разбиране на терапевтичните модели, прилагани при управление на заболяването.

 • Брой новодиагностицирани пациенти за 12 месеца
 • Брой новодианостицирани пациенти по стадий на заболяването и лечебно заведение
 • Разпределение на пациентите с онкологична диагноза по хистологичен тип
 • Избор на терапия при първа и последващи линии на лечение в стадий IV на заболяването
 • Продължителност на терапиите по линия на лечение
 • Време от поставяне на диагноза до първи протокол
 • Използване на генетични маркери
 • Терапевтични схеми
 • Динамика на ECOG статуса по терапии
Oncology Treatment Landscape

Onco Registry Tool

Онлайн платформа, която визуализира и анализира данни от онкологичния регистър в България и предоставя ценна информация, която включва:

 • Брой новодиагностицирани пациенти с онкологична диагноза в България
 • Процент на новодиагностицираните онко болни пациенти без лечение
 • Процент на новодиагностицираните онко болни пациенти само с хирургично лечение
 • Дял на смъртните случаи сред новодиагностицираните пациенти за 1 година и средна продължителност на живот след поставяне на диагнозата
 • Съотношение на видовете терапия при новодиагностицирани пациенти с назначена терапия
 • Детайли за вида терапия 
 • Разпространение на метастазите
 • Средно време до прогресия
 • Съотношение на стадиите в детайли
Onco Registry Tool