Консултантски Услуги

САТ Хелт предоставя широка гама от консултантски услуги в сферата на здравеопазването. За нас е вдъхновяващо да предлагаме на нашите клиенти и партньори оптимизирани решения за справяне с предизвикателствата в бизнеса. 

Ние помагаме на нашите партньори в различни бизнес области като маркетинг, продажби, стратегическо планиране, достъп до пазара, въвеждане на нови продукти и определяне на дългосрочни възможности за бизнес развитие.   Нашият екип има богат опит в работата с фармацевтични компании, предлагащи продукти в различни терапевтични области, както и познания за глобалните бизнес тенденции в сектор здравеопазване.   

Сътрудничим си с нашите бизнес партньорикато им предоставяме експертни съвети и решения и насърчаваме бизнес растежа. 

Можем да ви помогнем да постигнете оптимални резултати в предизвикателната и динамична сфера на здравеопазването, като заедно: 

 • Построим и приложим последователна и стабилна стратегия за навлизане на пазара на лекарства, медицински изделия и нови технологии в областта на здравеопазването. 
 • Открием най-добрите решения за управление на ресурсите и портфолиото, както и за минимизиране на риска и оптимизиране на резултатите. 
 • Изградим ефективен маркетингов план и стратегия за управление на продажбите. 
 • Оценим дългосрочните възможности за развитие на бизнеса. 

Ние разполагаме с ресурси, опит и решения, които да осигурят резултатите, които целите, и да донесат стойността, която заслужавате.  

Данни от реалната практика (Real-World Evidence Data)

Данните от реалната практика осигуряват информация относно ефикасността, потенциалните рискове и предимства на новите технологии и медицински продукти в клиничната практика , както и сравнение с показателите на конкурентите. 

Наличните данни от реалната практика ни позволяват да изчислим: 

 • Продължителност на лечение (медиана) 
 • Време до прогресия на заболяването (TTF)
 • Времето до назначаване на следваща линия на терапия/друго лечение (TNT)  
 • Динамика на приемана средна доза
 • Oбща преживяемост (когато се обработва по-голям период от данни) 

Наличните данни от реалната практика ни позволява да анализираме комбинацията  пациент / болница / регион, съдържащ: Диагноза, Лечение, Възраст на пациента. 

Възможности:

 • Сравнение на данните от реалното приложение (в България) спрямо рандомизираните клинични проучвания
 • Сравнение на данните от реалното приложение (в България) и това от други държави
 • Създаване на карта на болници в България въз основа на сегментация на лекуваните пациенти; средни разходи за лечение; средно дозиране и др.
 • Проследяване на пациента – придържане към терапията, прием на предписаното лечение по месеци; миграция между болници и др.
 • Сравнение с конкурентни продукти

Достъп до пазара (Market Access)

Усложнените нормативни изисквания, лимитираният бюджет в здравеопазването и ограничения на разходите водят до необходимостта от цялостно стратегическо решение за достъп до пазара, за да се осигури навременна реимбурсация. 

В САТ Хелт ние можем да ви помогнем да изградите убедителна и фокусирана стратегия за достъп до пазара, както и план за действие, съответстващ на нуждите на заинтересованите страни, както и да ви помогнем да се ориентирате в предизвикателната средата, що се касае до достъпа до пазара. 

На партньорите ни, които имат интерес към навлизане на реимбурсния пазар, можем да предложим: 

 • Подробен анали на системата на реимбурсация и достъпа до пазара 
 • Попълване на документи и Досие за реимбурсация 
 • Поемане на ролята на местен представител 

Оценка на здравните технологии (HTA)

Нарастващият натиск върху бюджетите за здравеопазване води до засилен контрол върху новите здравни технологии, тяхната ефективност, безопасност и цена. В този контекст значението на анализа и консултациите, свързани с Оценката на здравните технологии (HTA) за подпомагане на управленски, клинични и нормативни решения става все по-важно. 

Оценката на здравните технологии е мултидисциплинарен процес, обхващащ различни аспекти като медицински, икономически, организационни, социални и етични съображения. Терминът „Здравни технологии“ се използва в широк смисъл и най-често се отнася до всеки продукт или активност, чиято роля е да насърчава здравето по някакъв начин, като например чрез превенция или лечение на дадено заболяване, подобряване на възстановяването, както и дългосрочната грижа.  

САТ Хелт предлага анализ на Оценката на здравните технологии, като по този начин поставя мост между двата свята – този на научните изследвания и този на взимане на решения. Целим да предоставим на нашите клиенти професионална оценка, извършена от мултидисциплинарни екипи, използващи категорични аналитични рамки, базирани на клинични и епидемиологични данни, здравна икономика и други методологии и информационни източници. 

За повече информация относно анализите, свързани с Оценка на здравните технологии на лекарства, медицински изделия и диагностични методи, включително оценка на техническите характеристики, безопасността, клиничната ефикасност и ефективност в реалния живот, както и цената, социалните, правни и етични последствия от здравните технологии, свържете се за среща с нас.