Документация по процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка и внедряване на софтуерна система за дистанционно наблюдение на пациенти“:

Документи за сваляне:


Тази публикация е създаденa с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сат Хелт“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.