На 10.04.2023 г. фирма САТ Хелт АД започна изпълнението на проект  BG-RRP-3.004- 0506-C01 “Технологична модернизация в предприятието”, финансиран по „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Общите допустими разходи по проекта възлизат на 587 500.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 293 750.00 лв. и с интензитет 50%. Договорените средства са 100% европейско финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Продължителността на проекта е 12 месеца. 

Основната цел на проекта е разширяване и подобряване на дейността на САТ Хелт чрез технологична модернизация. Специфичните цели адресират отделни параметри като: разширяване на капацитета; създаване на многофункционална платформа за дистанционен мониторинг на хора в тежки медицински състояния; повишаване на конкурентоспособността и разпознаваемостта на фирмата в сектор здравеопазване; създаване на висока добавена стойност за потенциалните клиенти; нови клиенти и увеличени приходи.

Проектът обхваща една дейност - придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет. Тя ще се реализира чрез закупуването на софтуерна система за дистанционно наблюдение на пациенти.

В резултат от изпълнението на проекта ще увеличим с повече от 100% капацитета ни за дистанционен мониторинг на пациенти, като към чисто административните функции, които поддържаме в момента, ще можем да предложим широк спектър от медицински такива. Разширената услуга, която ще можем да предложим, ще увеличи значително конкурентоспособността ни на българския пазар, като на практика ще ни постави в челна позиция на предпочитаните изпълнители на ИТ услуги за здравния сектор. Платформата за дистанционен мониторинг на хора в тежки медицински състояния, която ще изградим, е без аналог на националния пазар. Има потенциала да създаде висока степен на дигитализация на процесите по медицинска диагностика в персоналната медицинска грижа, а с това и да допринесе за подобряването ѝ. С развитието на услуга с висока добавена стойност и привличането на нови клиенти ще можем да увеличим приходите си от продажби с най-малко 10% след края на проекта.

Тази публикация е създаденa с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сат Хелт“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.