Terms and conditions

 

ПОЛИТИКА НА SAT HEALTH AD ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В SAT Health AD ние държим на доверието и лоялността на нашите клиенти и партньори. В основата на това доверие и лоялност лежи грижата за поверителността на личните данни, които Вие споделяте с нас, затова полагаме всички усилия за тяхната защита.

Настоящата Политика определя правилата за обработване в  SAT Health AD на личната информация, която получаваме от Вас или събираме за Вас. Тези правила  са съобразени с изискванията на приложимото европейско и национално законодателство (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година  и на Закона за защита на личните данни). Тази политика се прилага за личните данни, които събираме от Вас или за Вас през нашия уебсайт; при предоставянето на услуги и продукти; при провеждане на обучения и  консултации, чрез формата за обратна връзка или при предоставяне на данни от трети страни. Когато обработваме Ваши лични данни, ние следваме принципите за законосъобразност, прозрачност, сигурност и свеждане на обработваните данни до необходимия минимум.

Предоставяйки Вашите лични данни, било то чрез регистрация в нашия сайт за ползване на услуга или чрез друг канал за комуникация, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за защита на личните данни. Затова  бихме желали да Ви запознаем с това какви лични данни събираме, с каква цел го правим, как ги използваме и какви са правата Ви във връзка с обработването на Ваша лична информация.

Ние се задължаваме да обработваме личните данни в съответствие с приложимите нормативни изисквания. Обработването на лични данни от нас се извършва съобразно правилата описани по-долу.

 

 

Каква лична информация обработваме?

 

Ние събираме и обработваме следните данни:

 • име

 • имейл адрес

 • телефонен номер и мобилен телефонен номер

Ние набираме от Вас тези данни, тъй като без тях няма да сме в състояние да Ви предоставим желаните услуги и продукти. Въпросните данни ни се предоставят при попълване на представената  на  нашия сайт-  office@sathealth.com форма или при попълване на образец за регистрация на хартиен носител.  

В случай, че не искате да ни разкривате Ваши идентифициращи данни информация, моля не я представяйте. В такъв случай ние ни можем да гарантираме, че ще бъдем  в състояние да ви предоставим информация и достъп до всички предлагани от SAT Health AD продукти и услуги.

 

 

 

Използване на „бисквитки“

 

Нашият уебсайт използва т.н. „бисквитки“- малки файлове, които се поставят на твърдия диск на компютъра на потребителя, когато посещава даден сайт.  Ние използваме въпросните "бисквитки", за да се анализира потокът на информация; да се персонализират услугите/продуктите и да се оптимизира работата на сайта ни. Бисквитките не събират лични данни, които могат да идентифицират личността на потребителя. За да бъде идентифициран, ще бъде необходима допълнителна персонална информация. Потребителите могат да се откажат от ползването на „бисквитки“, като това може да се отрази на качеството на ползване на сайта ни, но няма да го преустанови.  За да се насърчи доверието и сигурността но потребителите при посещения на нашия сайт, в SAT Health AD е възприета Политика за управление на „бисквитките“, с която може да се да познаете тук.

 

 

Ползване на информацията

 

Ние използваме предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • да Ви идентифицираме като потребител;

 • да Ви предоставим достъп до и/или информация за представляващи за Вас интерес услуги и продукти, както и да изпълняваме делови си задължения при постигане на делови договорености с Вас;

 • да идентифицираме за Вас нови услуги и продукти, подобни на тези, които сте ползвали или към които сте проявили интерес;

 • да изпълняваме приложимите за ползваните от Вас продукти и услуги нормативни изисквания (например данъчни, осигурителни, статистически и др. задължения);

 • да поддържаме на подходящо ниво безопасността на нашия сайт.

 

 

Комуникация с Вас

 

Ние може да се свързваме с Вас чрез електронни средства (SMS и/или мейл) единствено за да Ви предоставим информация за услуги, които са предмет на проявен от Вас интерес или са свързани с по-рано подставени подобни продукт или услуга. Това ще бъде направено, само ако имаме  Вашето съгласие.

Ако промените мнението и си не желаете да ползваме лични Ви данни по указания начин, моля, изпратете мейл на office@sathealth.com.

 

 

Разкриване на Ваша информация

 

Ние се задължаваме да не продаваме, разменяме или отдаваме Вашите лични данни за ползване от трети страни под каквато и да е форма. Набраните лични данни се използват единствено за обявените по-горе цели. Ние може да предоставим достъп до Вашата лична  информация и да позволим нейната обработка, съгласно стриктно дефинираните цели, на строго определени трети страни, които в тези случаи са Обработващи личните данни от името на Администратора на Вашите лични данни - SAT Health AD. Тези трети страни могат да бъдат:

 • доставчици и подизпълнители за изпълнение на договор, сключен с Вас или за предоставяне на поискани от Вас услуги, например доставчици на IT , комуникационни или логистични услуги, като оказване на съдействие на пациенти пред компетентни държавни организации, организиране на логистика във връзка с предлагани от SAT Health AD специализирани обучения, вкл. транспорт, настаняване и др. подобни;

 • доставчици на технически решения, като колективни имейл или текстови съобщения, позволяващи да Ви изпращаме информация, в това число продуктова или за нивото на удовлетвореността на потребителите, ако сте дали съгласие да получавате такава информация.

Следвайки принципите за гарантиране на законосъобразност, прозрачност и сигурност, SAT Health AD подписва с Обработващите лични данни, съответните договори или анекси към съществуващи договори. Ние си запазваме правото да извършваме одити на място на прилаганите от Обработващите лични данни  методи за защита на личните данни, които им предоставяме за обработка. Обработващите лични данни са задължени да не възпрепятстват осъществяването на такива одити и да съдействат за провеждането им без неоправдано забавяне.

Ако не желаете да споделяме Вашите лична информация със споменатата категория  трети страни за описаните цели, моля свържете се с нас с имейл на office@sathealth.com, с SMS на +359 889 355 725 или да се обадите на телефон +359 889 355 725.

 

Ваша лична информация може да бъде споделена с компетентните право имащи органи, ако:

  • сме длъжни да изпълним законно задължение,

  • се налага да защитим нашите права или собственост,

  • да гарантираме безопасността на нашите потребители или други лица;

 

 

Как се съхраняват личните Ви данни

 

Цялата лична информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме за Вас, се съхранява на защитени с подходящи технически средства сървъри в специализиран „дата център“ на територията на нашата страна. Личните Ви данни бъдат достъпвани и обработвани само от обучени наши служители, които работят в условията на внедрената в SAT Health AD и сертифицирана от независим орган Система за управление сигурността на информацията (СУСИ) , отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 27001:2013. Управляващата специализирания „дата център“ организация също притежава СУСИ ,сертифицирана по този стандарт.

Ако възникне необходимост данните, които ние събираме за Вас, да се прехвърлят на трета страна, за да се постигнат обявените и съгласувани Вас цели на обработката, това може да стане само с предварително получено изрично Ваше съгласие.

С предоставянето на Вашите лични данни, Вие се съгласявате с описаните в настоящата Политика условия за тяхното съхранение, обработка или прехвърляне на трети страни.

Ние ще предприемем всички стъпки, които са разумно необходими, за да се осигури, че предоставените от Вас лични данни се съхраняват и обработват безопасно, съгласно заложените в настоящата Политика за защита на личните данни условия и в съответствие с приложимата нормативна база.

 

 

Дължима грижа

 

Ако Ви е предоставена от нас или Вие сте избрали парола за достъп до Ваш потребителски акаунт, създаден, за да ползвате предоставяни чрез нашия сайт услуги и продукти, опазването на тази парола в тайна е Ваше задължение. Вие се ангажирате да не я споделяте с други лица. Ако това се случи, Ваша е отговорността за евентуални действия, предприети чрез Вашия акаунт. Настоятелно молим, ако вашата парола е компрометирана по каквато и да е причина, незабавно да ни информирате и да я промените.

За съжаление, както на всички нас е известно, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. При все, че  ние правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността им на етапа на прехвърлянето им по интернет към нашия сайт. Веднъж получена на сайта ни,  Вашата лична информация ще бъде защитена чрез стриктни политики, процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп, модификация или неправомерно заличаване.

В случай, че желаете да  използвате нашите продукти и услуги за продължителен период от време и при заявено Вашето изрично съгласие, ние се ангажираме да съхраним в защитена среда Вашите лични данни (имена, данни за контакт и друга, предоставена от Вас  лична информация), докато не оттеглите съгласието си. Ако обаче прекъснете ползването на предлаганите от нас продукти и услуги за повече от 48 месеца, ние ще заличим трайно Вашите лични данни. В случай, че след този период Вие решите отново да ползвате нашите продукти и услуги, ще трябва да направите нова регистрация с актуалните си лични данни.

 

 

В защита на Вашите права

 

Вие имате право на достъп до информацията, отнасяща се до Вас. Можете да поискате от нас информация какви Ваши лични данни се обработват. Ние ще извършим задълбочена проверка и ще Ви информираме писмено по предпочитания от Вас канал за връзка.

Вие може също да поискате коригиране на обработваните Ваши лични данни, с цел поддържането им в актуално състояние. При актуализация на личните Ви данни следва да ни изпратите проверена информация. Ние се задължаваме да я нанесем в съответните регистри без изменения. Ще бъде Ваша отговорността, ако обработваните след промяната  данни се окажат неточни.

Вие имате право по всяко време да поискате от нас да преустановим временно или окончателно обработката на Вашите лични данни за една или повече цели от кръга на целите, които са обявени в настоящата Политика, или да поискате обработваните в SAT Health AD Ваши лични данни да бъдат заличени.

Вашите искания да упражните изброените по-горе Ваши права следва да бъдат ни бъдат съобщени с мейл на office@sathealth.com, с SMS на +359 889 355 725 или като се обадите на тел. +359 889 355 725 .

При постъпване на искане за заличаване на обработваните Ваши лични данни, ние се задължаваме, в рамките на нормативно определените срокове, да направим щателна проверка и да заличим всички налични Ваши лични данни, освен тези- ако има такива- които сме задължени да запазим по силата на нормативно изискване. В отделни случаи може да се наложи да задържим временно такава част от личните Ви данни, каквато е необходима, за да защитим интереса си при решаване на спорове и отстраняване на възникнали проблеми, както и за да предприемем други действия, разрешени по закон. Ако възникне такава ситуация, както и при всички други случаи, свързани с управление на обработваните при нас Ваши лични данни, Вие ще бъдете своевременно писмено уведомявани по предпочитания от Вас канал за връзка.

 

 

Възражения и жалби

 

Ние приемаме с готовност евентуални въпроси, коментари, възражения, жалби и искания за разяснения по управлението на личните данни на субектите на данни в  SAT Health AD. Същото се отнася и до настоящата Политика за защита на личните данни. Вие можете да се свържете с нас по тези въпроси с мейл на office@sathealth.com, с SMS на +359 889 355 725 или като се обадите на тел. +359 889 355 725.

Освен това, можете да поискате лична среща с нашия Отговорник по защитата на личните данни в офиса ни на адрес: ул. „Околовръстен път“ № 27, 1404 София , Бизнес център „Земята и хората“, ет.2.

 

Оторизиран орган за контрол на прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (на Европа) от 27 април 2016 година е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Контакт с нея може да бъде установен на адрес : бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, 1592, София, по факс  на 029153525 и по електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg) с електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

 

Настоящата Политика подлежи на актуализация при настъпили изменения в приложимата нормативна база или при промени в управляваните в SAT Health AD процеси. Актуализираните версии на Политиката ще бъдат своевременно обявявани на сайта на Дружеството.

 

 

Забележка:

1. Под термините „лични данни“ и обработване“ следва да се разбират тези, посочени в член 4 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (на Европа) от 27 април 2016 година, а именно:  

 • „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“;

 • „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване“.

2. За целите на настоящата политика термините „лични данни“ и „лична информация“ се използват като синоними, за да се избегне възникващата тавтология в редица текстове.

 

Дата на последна актуализация: 01.10.2018