Ефективна подкрепа на пациентите

Ефективна подкрепа на пациентите в достъпа до адекватно лечение и в крайна сметка до повишаване на качеството им на живот.

Научи повече

Основни принципи в нашия подход

Разбиране

Разбиране на естеството на пътя на пациента до и през съответното лечение

Съвместимост

Напълно интегрирано правно и регулационно управление

Персонализация

Отношение гарантиращо личното достойнство и нужда на пациента

Ангажиране на заинтересованите страни

Осигуряване на балансирана стойност за всички страни

Технологични решения

Технологични решения, за постигане на гладки процеси и бизнес непрекъсваемост

Как сме в полза на пациентите

Лидерство

Информиране и напътстване на пациентите за съответните процедури и стъпки на лечение

Управление

Помощ в попълването и окомплектоването на документи, отговарящи на регулаторните и административните изисквания

Улеснение

Подпомагане на достъпа до клинични тестове, логистична подкрепа за получаване на лабораторни резултати

Проследяване и напомняне

„Напомняне за срокове, предстоящи етапи и т.н.“

Лекарствена безопасност

Съобщаване на нежелан ефект от лечението

Информация за контакти

Услуги

Base

Информиране на пациента, асистиране във воденето на документация и "навигиране" през процедурите

Lablink

Подкрепа в достъпа до лабораторни изследвания

Premium

Център за обаждания за проследяване на лечението, спазването на назначената терапия, напомняне за предстоящи действия (явяване пред комисии, набор документи и т.н.)

Процедури

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ, ЛЕКУВАНИ С БИОЛОГИЧНИ И БИОПОДОБНИ МЕДИКАМЕНТИ

1. Декларация – Съгласие

При първоначален контакт пациентът се запознава и, ако е съгласен, подписва Декларация- Съгласие за обработка на лични данни

2. Информираност

Представител на SAT Health запознава детайлно пациента с процедурата, през която трябва да премине, за да получи достъп до биологично лечение.

3. Критерии за явяване пред Експертна Лекарска Комисия (ЕЛК)

Представител на SAT Health проверява дали пациента разполага с изисквания набор документи по критериите, на които трябва да отговарят кандидатстващите за лечение с биологични лекарствени средства. При нужда асистира за окомплектоването и попълването на документите.

4. Лабораторни изследвания

Представител на SAT Health насочва пациента към най-близката и удобна медикодиагностична лаборатория за проведждане на необходимите лабораторни изследвания, при нужда осъществява логистична подкрепа и съдейства за получаването на резултатите. Договорните партньори на SAT Health са лаборатории с национално покритие, гарантиращи на пациента най-ниска цена и логистична подкрепа.

5. Експертна лекарска комисия (ЕЛК)

Представител на SAT Health насочва и координира пациентите за явяване пред ЕЛК. Предварително извършва повторна проверка на пълния набор изисквани документи и изследвания. Важно условие за започване на лечение с биологични медикаменти е пациентът да е преминал през стандартната, т.нар. базисна терапия, която да е била с недостатъчен или без ефект.

6. РЗОК – НЗОК - РЗОК

След издаването на становището на ЕЛК, представител на SAT Health осигурява на пациента копия от всички документи. Насочва го към подаване на документите в съответната РЗОК, като следи за издаването на и запазва входящия номер за бъдещи справки. Напомня на пациента, че при подаване на документите в РЗОК е необходимо да се представи и копие от експертно решение на ТЕЛК, ако има такова. Представител на SAT Health следи сроковете, в които НЗОК трябва да се произнесе с решение: За първи протокол – 2 месеца от датата на подаване на документите. За всеки пореден протокол - 1 месец от датата на постъпване на документите в НЗОК (РЗОК до 5 дни от получаване на документите има задължение да ги изпрати до НЗОК). При смяна на медикамент - 1 месец от датата на постъпване на документите в НЗОК (РЗОК до 5 дни от получаване на документите има задължение да ги изпрати до НЗОК). В определени случаи (трудноподвижност, социални причини, други) получаването на издадения протокол от РЗОК може да стане от трето лице, съпруг(а), законен представител, упълномощен представител или представител на SAT Health при наличие на изрично пълномощно, подписано от пациента.

7. Получаване на медикамента от аптека

Представител на SAT Health напомня, насочва и подпомага пациента за финалните стъпки до получаването на назначената терапия.

8. Проследяване

Представител на SAT Health следи сроковете за явяване на комисия за продължаване на лечението. Напомня своевременно за предстояща процедура.

Прочети повече

Съобщаване на нежелан ефект от лечение

Нежелан (неблагоприятен) ефект може да настъпи при приемане на медикамент от пациента. Не е задължително да има причинно-следствена връзка между лечението и този ефект. Нежелан ефект е всяка неблагоприятна и/или неочаквана проява, симптом или заболяване, настъпили по време на приемането на лекарствения продукт. Можете да съобщите за подозиран нежелан ефект от използван от Вас медикамент по време на участието ви в програмата като се свържете с нас на денонощен телефон 0700 70009 или изпратите е-мейл на адрес care@sathealth.com.

За да бъде съобщението валидно, т.е. за да се приеме, че съдържа минималната необходима информация за последваща обработка, то трябва да съдържа: